Termes i condicions

El present document descriu els termes d’ús aplicables a l’accés i ús de l’aplicació «Kliik» oferta per Kliik.io, a través de l’aplicació per a dispositius mòbils i el seu complement en el lloc web kliikapp.com i / o qualsevol altra plataforma digital que es pugui crear en el futur, d’ara endavant totes juntes com l’»Aplicació».

 

1. Condicions d’ús

Aquests Termes i Condicions de Servei (en endavant, «els Termes i Condicions«) regeixen l’ús i accés a l’Aplicació, i qualsevol informació capturada per la mateixa.

Les persones han d’acceptar aquests Termes i Condicions, els quals tenen un caràcter obligatori i vinculant. Si vostè no els accepta expressament, no podrà utilitzar l’Aplicació.

Mitjançant l’ús de l’aplicació, l’Usuari de la mateixa (en endavant, “l’Usuari”) accepta la utilització de la informació tractada per aquella segons els seus Termes i Condicions. Així mateix, al fer ús d’aquests serveis, l’Usuari accedeix a vincular-se a aquests Termes i es sotmet a les Condicions dels mateixos.

L’Usuari declara haver llegit i acceptat els Termes i Condicions en la seva totalitat. En cas que l’Usuari no estigui d’acord, totalment o parcial, amb aquests Termes i Condicions, aquest no podrà utilitzar l’Aplicació i s’ha d’abstenir d’utilitzar els serveis que proporciona l’aplicació, sigui desinstalant-la o simplement deixant d’utilitzar-la.

Per utilitzar l’Aplicació l’Usuari ha de registrar-se i mantenir actiu un compte personal d’Usuari (en endavant, “el Compte”). Per obtenir el Compte l’Usuari declara tenir com a mínim 18 anys, essent la seva i única responsabilitat qualsevol conseqüència que es derivi d’una declaració innexacta respecte la seva majoria d’edat. 

L’Usuari es compromet a mantenir la informació en el seu Compte  de forma veraç, exacta, completa i actualitzada. Si no assegura la informació del Compte en els termes indicats, podrà comportar la impossibilitat per accedir i utilitzar els serveis de l’Aplicació. L’Usuari és l’únic responsable de tota l’activitat que succeeixi al seu Compte.

L’Usuari entén i accepta que els Termes poden ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació o autorització prèvia per part de l’usuari. Sense perjudici de l’anterior, qualsevol nou servei, modificació, supressió o ampliació dels serveis serà informat en l’Aplicació. La utilització de l’Aplicació amb posterioritat a la publicació d’una modificació, constitueix acceptació de la mateixa.

Els presents Termes i Condicions constitueixen un acord total entre les parts, no existint pactes orals o escrits (en qualsevol forma en dret existents), llevat del que expressament estableix aquest document. 

En conseqüència, al descarregar i / o fer servir l’Aplicació, l’Usuari manifesta i garanteix el següent:

 

  • Que té la capacitat per complir amb totes les condicions d’ús.
  • Que la informació que proporcioni serà completa, veraç, actualitzada i precisa.
  • Que la utilització de l’aplicació és a títol personal i intransferible, sota cap forma jurídica o pràctica.

 

2. Condicions d’accés

L’ús de l’Aplicació serà totalment gratuït per a l’Usuari. És a càrrec de l’Usuari obtenir l’accés a la xarxa Internet, així com obtenir i implementar els equips (entengui «maquinària»), programes (entengui «programari») o altres elements i / o instruments de comunicacions que li permetin l’accés a la xarxa, de tal forma que l’Usuari s’ha de proveir de tot el necessari per a l’adequat ús de l’Aplicació, havent de fer-se càrrec d’aquelles despeses associades que siguin necessàries per a l’ús de l’Aplicació però alienes al control d’aquesta última. 

Kliik.io podrà, per (i) motius de manteniment, revisió, modificació i/o substitució dels sistemes, (ii) problemes tècnics, (iii) tall operacional, (iv) tall d’energia elèctrica, i, en general, (v) per qualsevol cas fortuït o de força major, suspendre temporalment el servei. 

L’Usuari entén i accepta que la Kliik no és responsable de la impossibilitat en l’ús dels serveis que presta l’aplicació, de la demora en l’obtenció de la informació, interferència en la comunicació o qualsevol altre error o omissió producte de problemes de telecomunicacions, tècnics o dels sistemes computacionals, sempre que no sigui responsabilitat directament imputable a l’Aplicació. 

La utilització de l’Aplicació està limitada per a un ús domèstic, mitjançant un telèfon mòbil o un altre dispositiu mòbil o ordinador,. L’Usuari no podrà copiar, modificar, adaptar, vendre, llicenciar, distribuir, compartir, descompilar, falsificar, desxifrar i/o alterar l’aplicació ni el seu disseny.

Amb l’objectiu de proporcionar als usuaris un millor servei, pot resultar necessari recopilar i processar certa informació, la qual s’obtindrà des del dispositiu mòbil a on s’ha instal·lat l’Aplicació. Aquesta informació permetrà realitzar millores en l’aplicació que la optimitzin i enforteixin, que tendeix a aconseguir una experiència de l’Usuari satisfactòria. Les condicions de tractament d’aquesta informació apareixen descrites a les polítiques de privacitat, del punt 4 següent.

 

3. Serveis

Kliik.io es reserva el dret a decidir i concretar, modificar, suprimir, suspendre i / o ampliar, en qualsevol moment i sense avís previ, el contingut de l’aplicació i els serveis que ofereix en o a través de la mateixa. Sense perjudici de l’anterior, qualsevol nou servei, modificació, supressió o ampliació dels serveis vigents serà informada en l’aplicació.

L’Usuari entén i accepta que algun o alguns dels serveis presentats en o a través de l’aplicació són desenvolupats i / o lliurats per tercers.

La gratuïtat dels serveis oferts no donen dret a l’Usuari  a exigir el seu manteniment en el temps. Kliik.io es reserva la facultat de retirar, en qualsevol moment i sense avís previ, o denegar l’accés a l’aplicació, els seus continguts i / o serveis, a l’Usuari que incompleixi qualsevol de les estipulacions contingudes en els presents Termes i Condicions o vulneri la normativa vigent d’aplicació.

Algunes funcions dels serveis, com ara ajuda veïna, farà ús d’informació detallada d’ubicació per exemple, en forma de senyals GPS si vostè ho autoritza, per mostrar la seva posició en el mapa. Aquestes característiques no es poden proporcionar sense utilitzar la tecnologia que es descriu en detall en la polítiques de privacitat detallades en el punt 4.

 

4. Política de seguretat, privacitat i confidencialitat de les dades personals

Kliik.io declara que ha pres les mesures tècniques necessàries per vetllar per la confidencialitat i per la protecció de les dades personals ingressats per l’Usuari en l’aplicació o els registrats per ella.

Tota la comunicació entre servidor i aplicacions s’efectua per canals de comunicació xifrats utilitzant el protocol TLS. Addicionalment, l’aplicació no pot ser utilitzada en dispositius amb accés root (Android) o que hagin estat intervinguts amb jailbreak (iOS). Finalment, la informació de RUN s’emmagatzema encriptada a la base de dades.

Si l’Usuari tria una contrasenya per a accedir a certes seccions de l’Aplicació, n’és l’únic responsable de mantenir-la en secret. L’Usuari ha d’abstenir-se de compartir la seva informació sobre contrasenyes amb altres persones.

La transmissió d’informació a través d’Internet no és segura al 100%. Encara que Kliik.io adopti mesures per a protegir la informació de l’Usuari, no es pot garantir plenament la seguretat de les dades que es transmeten a l’aplicació; aquestes transmissions seran sota el propi risc i responsabilitat de l’Usuari.

L’Aplicació garanteix a l’Usuari tots els Drets contemplats segons la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, i en particular:  

 

  • Dret d’accés 

L’Usuari té dret a ser informat per l’Aplicació del tractament de les seves dades que són objecte de tractament. L’Aplicació només pot denegar aquest dret d’accés en els supòsits previstos legislativament.

En cas que no correspongui denegar l’accés a les dades de l’Usuari, l’Aplicació ha d’informar a aquest últim dins un termini màxim de cinc dies hàbils a comptar del moment en que l’Aplicació rep la sol·licitud de la persona interessada.

L’Aplicació facilitarà la informació mitjançant l’enviament de correu ordinari o a través del correu electrònic proporcionat per l’Usuari, a petició d’aquest últim.   

En qualsevol cas, tota denegació a l’accés de les dades haurà d’estar motivada i serà susceptible d’ésser recorreguda davant la jurisdicció competent.

 

  • Dret de rectificació

L’Usuari té dret a sol·licitar a l’Aplicació que les dades que són objecte de tractament siguin corregides, si són errònies. L’Aplicació només podrà denegar aquest dret de rectificació en els casos previstos legislativament.

Per l’exercici del dret de rectificació, l’Aplicació podrà sol·licitar a l’Usuari que aporti els documents necessaris per acreditar la correcció i la realitat de les noves dades, i podrà rebutjar la sol·licitud si aquests documents no són aportats per la persona interessada o no s’acredita la realitat de les noves dades. 

En qualsevol cas, l’Aplicació haurà de comunicar a l’Usuari la denegació de la sol·licitud, o la correcció efectiva de les dades, dintre d’un període màxim d’un mes, a comptar del moment en que sigui rebuda la sol·licitud de l’Usuari, si la sol·licitud va acompanyada dels documents necessaris per tal d’acreditar lar realitat i la correcció de les noves dades, o a comptar del moment en què l’Aplicació rebi la totalitat dels documents.

En qualsevol cas, tota denegació de la sol·licitud haurà d’estar motivada i serà susceptible d’ésser recorreguda davant la jurisdicció competent.

 

  • Dret de supressió

L’Usuari té dret a sol·licitar a l’Aplicació que les dades que són objecte de tractament siguin suprimides.

 

L’Aplicació podrà denegar aquesta sol·licitud en els supòsits següents:

  1. Quan la conservació de les dades sigui necessària per a l’Aplicació, d’acord amb la legislació vigent.
  2. Quan la conservació sigui necessària per al compliment de les finalitats legítimes de l’Aplicació, dins dels terminis màxims establerts segons la legislació vigent. 
  3. Quan la conservació sigui necessària en virtut de les relacions jurídiques o obligacions contractuals existents entre l’Usuari i l’Aplicació, o per al cas de possibles reclamacions judicials o extrajudicials o obligacions administratives derivades d’aquestes relacions jurídiques o obligacions contractuals. 

L’aplicació disposarà d’un termini màxim d’un mes, a comptar del moment en què es rep la sol·licitud de l’Usuari, per tal de comunicar-li la supressió efectiva de les dades o la denegació de la sol·licitud, si s’escau algun dels supòsits esmentats.

En qualsevol cas, tota denegació de la sol·licitud haurà d’estar motivada i serà susceptible d’ésser recorreguda davant la jurisdicció competent.

  • Exercici dels Drets d’accés, rectificació, supressió i oposició

L’exercici dels Drets ans esmentats no estarà sotmès a cap formalitat, ni al pagament per part de l’Usuari de les despeses que hi puguin correspondre. 

A efectes del compliment i de l’exercici dels Drets ans esmentats, l’Usuari haurà de dirigir la seva sol·licitud al correu electrònic següent: info@kliikapp.com.

Alternativament, si així ho prefereix l’Usuari, podrà efectuar la seva petició mitjançant correu ordinari al domicili següent: C/Rabassa 21, Pleta Sibòs.

L’Aplicació es limitarà a conservar la informació relativa a l’Usuari estrictament el temps necessari. La informació que s’obtingui serà conservada durant el període necessari a l’efecte de les finalitats previstes en el present document, en defensa dels legítims interessos de l’Aplicació  o durant el període que estableixin expressament les lleis i reglaments aplicables, com la conservació de dades per a finalitats reguladores.

Per a establir els oportuns terminis de conservació, es tindran en compte, entre d’altres, els següents factors: les obligacions contractuals i els drets de l’Aplicació en relació amb aquestes dades; les obligacions legals establertes en la legislació vigent que obliguin a conservar aquesta informació durant un cert termini; les limitacions que estableixin les lleis aplicables; els motius justificats per al tractament, sense perjudici de la obligació de realitzar les degudes anàlisis de proporcionalitat; les (possibles) disputes; i les directrius emanades de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.

En qualsevol cas, l’Aplicació eliminarà de manera segura la seva informació quan ja no la necessiti per a les finalitats per als quals la va obtenir.

L’Aplicació pot utilitzar cookies per a diferenciar-li d’altres usuaris. Això ajuda a proporcionar a l’Usuari una bona experiència quan utilitza l’Aplicació, i també permet millorar-la.

Les cookies s’utilitzen per a mesurar l’ús que l’Usuari fa de l’Aplicació perquè pugui ser actualitzada i millorada basada en les teves necessitats i recordar les notificacions que ha visualitzat l’Usuari per a no mostrar-les-hi de nou. 

Si l’Usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per a rebutjar totes o algunes de les cookies de navegació, o per avisar-lo cada vegada que l’Aplicació posa en marxa cookies o hi accedeix. Si l’Usuari inhabilita o rebutja les cookies, algunes seccions de l’Aplicació podrien no ser accessibles o no funcionar correctament.

Ocasionalment, l’Aplicació pot contenir enllaços a pàgines webs de les nostres xarxes d’associats, anunciants i afiliats o a qualsevol lloc web que pugui oferir informació útil als nostres visitants. Li proporcionem aquests enllaços només per la seva conveniència, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació per part de l’Aplicació del lloc web corresponent.

En cas d’accedir als esmentats llocs web mitjançant els mencionats enllaços, tingui en compte que aquests tenen les seves pròpies polítiques de privacitat i que no acceptem cap responsabilitat per aquestes polítiques o aquests llocs webs enllaçats. Verifiqui aquestes polítiques abans d’enviar dades personals de cap tipus a aquests llocs web.

 

5. Propietat intel·lectual

L’Usuari es compromet a respectar la propietat intel·lectual de l’Aplicació d’acord amb la legislació vigent. L’Usuari que no dóna compliment a l’assenyalat precedentment serà responsable de tot perjudici que s’ocasioni a l’Aplicació i als seus propietaris. 

L’ús indegut i la reproducció total o parcial d’aquests continguts queden prohibits, llevat d’autorització expressa i per escrit de Kliik.io.

Queda reservat tot dret no expressament atorgat en els Termes i Condicions d’aquesta Página Web.

 

6. Limitació de responsabilitat

L’ús dels serveis oferts en o a través de l’aplicació és d’exclusiva responsabilitat de l’Usuari, quedant, per tant, Kliik.io alliberada de tota responsabilitat per danys i perjudicis que provinguin de la mala informació que pogués ingressar a l’aplicació o la mala utilització d’informació obtinguda a partir d’ella i / o els seus serveis, ja sigui per part de l’Usuari o de tercers.

L’Usuari és responsable de tota la informació, documents, contingut o d’altres que reporti, publiqui, transmeti o retransmeti, per qualsevol mitjà en l’aplicació.

L’Ús de l’aplicació està condicionat al fet que l’usuari els utilitzi d’acord a la moral, els bons costums, l’ordre públic i la legislació vigent; i per accedir-hi ha d’emprar els procediments establerts o, si no, els que generalment es fan servir a Internet, però, en cap cas, podrà posar en risc l’Aplicació, els serveis i / o continguts de la mateixa.

L’Usuari accepta i es fa responsable dels danys i perjudicis provinents de l’ús de l’aplicació i els serveis per a fins contraris a les lleis, els bons costums, l’ordre públic, la legislació vigent o fins il·lícits o fins que perjudiquin els drets o interessos de tercers, alliberant de qualsevol responsabilitat a Kliik.io i a tot altre tercer que presti serveis i / o lliuri algun contingut en o a través de l’aplicació.

Els concursos i sortejos seran organitzats directament pels establiments registrats a l’aplicació, per tant, Kliik.io i Apple, no estan vinculats ni es fan responsables del desenvolupament ni l’organització d’aquests.

Les parts acorden que els documents, arxius i, en general, els registres computacionals de l’Aplicació i els seus serveis o de tercers que prestin serveis a través de l’Aplicació, constituiran prova suficient de la utilització i / o realització d’operacions en l’aplicació.

7. Llicència

Kliik.io atorga a l’Usuari una llicència limitada, no exclusiva i revocable, perquè descarregui l’aplicació «Kliik» exclusivament per a ús personal. No se li atorga el dret a concedir llicències, tornar a publicar, distribuir, copiar, cedir, subllicenciar, transferir, vendre o utilitzar l’aplicació per a qualsevol altre propòsit que no sigui el seu ús personal.

L’usuari expressament accepta que respondrà per tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que Kliik pateixi com a conseqüència de qualsevol incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en els presents Termes.

Finalment, Kliik podrà, en cas d’incompliment de l’abans esmentat, prohibir a l’Usuari, pels mitjans tecnològics que siguin oportuns, l’accés a l’Aplicació, sense que aquesta actuació pugui comportar cap reclamació per part de l’Usuari a l’aplicació.

 

8. Competència

La legislació aplicable és la d’Andorra. L’Usuari i Kliik fixen el seu domicili a Andorra, i per aquest acte es sotmeten a la jurisdicció dels seus tribunals ordinaris de justícia.